0916359268


Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Quý khách vui lòng đọc kỹ những quy tắc, điều khoản, điều kiện sử dụng trước khi truy cập trang https://bannhaphodep.com/ và những ứng dụng web trên điện thoại được thiết kế bởi công ty bất động sản Hồng Anh – honganhland.

Những lượt truy cập và sử dụng dịch vụ là xuất phát từ sự đồng ý của quý khách và tuân thủ các điều khoản của Công ty bất động sản Hồng Anh honganhland. Các điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng dịch vụ quý khách đã đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản thì quý khách không thể truy cập dịch vụ.

Mua hàng

Nếu quý khách muốn mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn thông qua Dịch vụ (“Mua”), quý khách có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định liên quan đến mua hàng của bạn bao gồm, không giới hạn,…

Đăng ký

Một số phần của Dịch vụ được lập hoá đơn trên cơ sở đăng ký (“Đăng ký”). Quý khách sẽ bị tính phí trước …

Nội dung

Dịch vụ của chúng tôi cho phép quý khách đăng, liên kết, lưu trữ, chia sẻ và cung cấp một số thông tin, văn bản, đồ họa, video hoặc tài liệu khác (“Nội dung”). Quý khách chịu trách nhiệm cho… Liên kết đến các trang web khác Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi Công ty bất động sản Hồng Anh honganhland.

Công ty bất động sản Hồng Anh honganhland không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng Công ty bất động sản Hồng Anh honganhland sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Thay đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, để sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông báo ít nhất 30 (thay đổi ngày này) trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Điều gì cấu thành thay đổi vật chất sẽ được quyết định theo quyết định riêng của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Hotline: 0916359268 – 0917655268 – 0916686279

Email: honganhland@gmail.com